سرور پرقدرت آلمان

تضمین ساپورت تیم پشتیبانی
 • GM_100
  59,000 تومان / Anual

   100 مگابایت فضا
   3000 پهنای باند

 • GM_200
  95,000 تومان / Anual

   200 مگابایت فضا
   4000 پهنای باند

 • GM_500
  119,000 تومان / Anual

   100 مگابایت فضا
   8000 پهنای باند

 • GM_1000
  189,000 تومان / Anual

   1 گیگابایت فضا
   10000 پهنای باند

 • GM_2000
  319,000 تومان / Anual

   2 گیگابایت فضا
   20000 پهنای باند

 • GM_3000
  379,000 تومان / Anual

   3 گیگابایت فضا
   30000 پهنای باند

 • GM_4000
  429,000 تومان / Anual

   4 گیگابایت فضا
   40000 پهنای باند

 • GM_5000
  489 تومان / Anual

   5 گیگابایت فضا
   50000 پهنای باند